Ibhande lokulinganisa elinesikali

Ubude: cishe amamitha amane

I-bandwidth: cishe ama-80 cm